O projektu

COMPASS je inicijativa koja je nastala iz potrebe prepoznate u svim partnerskim zemljama, a to je motiviranje starijih polaznika da preuzmu aktivniju ulogu u cjeloživotnim učenju.

Ciljevi partnera uključuju razvijanje novih i inovativnih načina kombiniranja učenja stranog jezika i kulturne bašine. To rezultira stvaranju obrazovnih materijala i metodologija koje vode prema poboljšanju nastavničkih kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih te potiču motivaciju starijih polaznika za učenjem. Jedna od glavnih prednosti projekta COMPASS jest povećanje motivacije starijih polaznika za uključivanje u proces cjeloživotnog učenja.

REZULTATI
Partneri predlažu razvoj sljedećih intelektualnih rezultata kako bi se postigli postavljeni ciljevi projekta:
  • Razvoj otvorene platforme s bazom alata za nastavnike u obrazovanju odraslih
  • Razvoj i provedba tečaja “Kulturalni narativi kao motivacijski poticaj za učenje kod starijih polaznika” u obliku kombiniranog učenja za nastavnike u obrazovanju odraslih
  • Razvoj digitalne knjige “COMPASS: Stvaranje identiteta kroz kulturno sjećanje”: Lako dostupni materijali za učenje i podučavanje stranog jezika koje je namijenjeno starijim polaznicima
  • Razvoj virtualnih geocaching puteva kulture namijenjenima starijim polaznicima

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-DE02-KA204-007391

WEB STRANICA PROJEKTA

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska
Polygonal, Italija
Foundation for Education and Innovation “Zini”, Latvija
Domspain, Španjolska
UNAVE, Portugal
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO, Portugal  

Galerija